Szukaj
Close this search box.

Tryb postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawie otrzymania patentu na wynalazek

patent-i-zgloszenie-wynalazku

Patent i zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP daje twórcy pewne zabezpieczenie i gwarancję ochrony jego pracy oraz własności intelektualnej. Jednak przywykliśmy już, że procedury urzędowe bywają bardzo skomplikowane i wymagają przygotowania dużej liczby dokumentów. Wyjaśniamy, jak jest w przypadku chęci otrzymania patentu na wynalazek i jak wygląda tryb postępowania przed Urzędem Patentowym RP.

Co może być przedmiotem ochrony patentowej

Niezależnie od dziedziny techniki, patenty są udzielane na wynalazki o nowym charakterze, będące wynalazczym krokiem naprzód i nadające się do przemysłowego zastosowania. Zatem opatentowany wynalazek jest definiowany jako rozwiązanie techniczne. Uznaje się, że wynalazek musi być: 

  • nowy – jeśli nie jest częścią stanu techniki, 
  • posiadający poziom wynalazczy – jeżeli nie jest to oczywiste dla specjalisty, w sposób oczywisty, ze stanu techniki, 
  • o zastosowaniu przemysłowym – jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w sensie technicznym, w każdej działalności przemysłowej, nie wyłączając rolnictwa. 

W szczególności wynalazek może dotyczyć produktu fizycznego (przestrzennego lub bezkształtnego) odpowiedniego do użytku, co określają właściwości techniczne odnoszące się do jego cech, budowy oraz jego wpływu i sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) lub jego nowe zastosowanie.

Etapy postępowania przed Urzędem Patentowym RP

Postępowanie krajowe inicjowane jest przez złożenie przez zgłaszającego wniosku (powództwa) do Urzędu Patentowego RP o ochronę zgłoszonego rozwiązania (na przykład wynalazku lub wzoru organicznego). W związku z tym uzyskana ochrona obejmuje wyłącznie terytorium Polski. W procesie patentowym lub ochronnym można wyróżnić następujące etapy:

  1. Ustalenie daty wniosku, po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera wszystkie elementy niezbędne do przyznania tej daty;
  2. Sklasyfikowanie wynalazku i przygotowanie raportu o stanie technicznym oraz wstępnej oceny zgłoszenia; 
  3. Badanie formalnoprawne. W trakcie tego badania Urząd może zażądać od zgłaszającego uzupełnienia zawiadomienia lub usunięcia wszelkich nieprawidłowości, pod rygorem unieważnienia całej procedury; 
  4. Badanie i sprawdzanie zgłoszeń pod kątem naruszania art. 28 i 29 Pwp. W przypadku, gdy zgłoszenie narusza powyższe postanowienia, Urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia patentu; 
  5. Zawiadomienie o zgłoszeniu patentu w Biuletynie Urzędu Patentowego – zgłoszenie następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od dnia pierwszeństwa otrzymania patentu. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej na prośbę kandydata;
  6. Badanie merytoryczne zgłoszenia. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność patentowa lub zdolność patentowa rozwiązania. Badanie merytoryczne może zakończyć się decyzją o przyznaniu prawa wyłącznego, decyzją o odmowie tego prawa lub postanowieniem o umorzeniu postępowania; 
  7. W przypadku przeniesienia decyzji o udzieleniu prawa i wniesieniu opłaty ochronnej, przeniesieniu części praw, wpisaniu przyznanego prawa do rejestru patentów lub wzorów użytkowych, zostanie to ogłoszone w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

Dodatkowe kwestie formalne związane ze zgłoszeniem patentu

W ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia o udzieleniu prawa, każdemu przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Jeżeli uprawniony uzna zasadność sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu i odrzuceniu tego prawa. Jeżeli uprawniony wniesie zastrzeżenie, co do którego sprzeciw jest bezzasadny, lub jeżeli uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznacza specjalistę do rozpatrzenia sprawy i prowadzącego postępowanie w tym zakresie. Po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności rozpoczyna się spór. Ponadto w przypadku praw już przyznanych może toczyć się procedura rejestracji (która rozpoczyna się wnioskiem o rejestrację w rejestrze). 

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym do wynalazków i wzorów zgłoszonych w trybie krajowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 119, art. 1117 ze zm.). Tylko w sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami ustawy stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Polecamy